INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER Toepassing van artikel 15 der Statuten Ingevolge artikel 2 van het Reglement op het Naamregister zijn de navolgende filmtitels in het Naamregister ingeschreven. Deze titels werden per circulaire ter kennis gebracht aan de leden filmverhuurders, -filmfabrikanten en -filmproducenten. Datum waarop inschrijving verzocht is: Titels waaronder de films in Nederland worden uitge bracht: Naam houder exploitatie rechten: Datum waarop inschrijving verzocht is: Titels waaronder de films in Nederland worden uitge bracht: Naam houder exploitatie rechten: 27 Augustus 1958 Vijf helse uren City Zij hielden van het leven Actueel 30 's Nachts kwam de duivel Het huwelijksklokje van de Königssee Het meisje van de Veen- Lumina hoeve Universal F.A. De komediant Alle schijnwerpers aan 1 September De zwarte baretten Columbia 2 Aanval op het goudtransport Lading des doods Tragedie in Hollywood Warner 3 Isabella is bang voor de mannen Actueel Revolverhelden Centra 6 De vrijende vechtjas Fox 8 Genadeloze jungle Rank 6 Jacht op een schaduw Warner 9 De leeuwendoders De olifantenjagers Meisjes op bestelling Centra 10 Onder de mantel van de nacht City Monsters zonder gelaat Metro De imitatie Generaal De moordenaar met de zach te stem Fox 11 De doder slaat toe Nova 12 Met bloed geschreven Universal I.F.N 16 Eiland der jaloezie Opdracht zonder genade De weg van het geweld Columbia 17 Voor het vuurpeleton City De zingende hertog lentra Tot de dood ons scheidt Muiterij in de Zuidzee Goudrovers Het laatste duel Achtervolging in Alaska De hinderlaag In handen der roodhuiden De gevangene van de Tyger- tempel Geen tijd voor tederheid De dodenval in Dakota 18 Marjorie Warner Luchtrovers Columbia 22 Voor een plaats in de hemel Ufa-Filmex De boom der gehangenen Warner 23 Donker Parijs Serie noire City 24 Petersburger nachten De kat Nederland „Fraulein" zonder beroep Fox 29 Der schönste Tag meines Lebens Standaard Vacantie op Ischia Fortunella Dolle Bomberg 1 October De rivalen Nova 2 Man van zekere leeftijd Fox 3 Circusparade Centra 7 De genadeloze wreker City 8 Schrikbewind der Coman- ches Mijn hart is vol muziek Ufa-Filmex De verschrikkelijke sneeuw- man Fox Paspoort der schande Hafbo 9 Engel zonder geweten Mensen in het hotel 9 October 10 13 Rififi onder de vrouwen Elk van ons is schuldig Truxa, de grote variété- sensatie Paprika Musik in den Beinen Liefde onder de olmen St. Louis Blues Maracaibo Razzia en narcotica Rio Bravo Gevaren der jeugd De meisjes uit Wenen Alles voor Suzanne Een vrouw van de wereld Mama is formidabel Helden Gouddorst Hafbo Paramount Warner Ufa-Filmex Paramount Het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond heeft op grond van artikel 15 der Statuten voor zijn vergadering van 17 Juni 1958 opgeroepen de heer L. P. Vrolijk, exploitant van het l.uxor Theater te Steenbergen, ter zake van het feit: dat hij het Contribuliebesluit, het Bumabesluit en artikel 8 der Algemene Voorwaarden van Verhuur en Huur van Films heeft overtreden door niet te hebben afgerekend over ont vangsten die als omzet zijn te beschouwen. Naar aanleiding van deze overtreding heeft het Hoofdbestuur besloten hem de straf van boete ten bedrage van 100.op te leggen en deze straf te publiceren. Dit besluit is genomen op grond van de overwegingen: dat een onderzoek van de Recette-Controledienst aan het licht heeft gebracht, dat de heer Vrolijk bij de exploitatie van het Luxor Theater te Steenbergen van alle bezoekers, ongeacht het tijdstip van binnenkomst of gevraagde rang, een vaste vergoeding heft van ƒ0.10 boven de op het toegangsbewijs gedrukte entreeprijs; dat het Bondsbureau de heer Vrolijk er op geattendeerd heeft dat over deze vergoedingen Contributie, Bumagelden en filmhuur verschuldigd zijn daar zij als omzet dienen te worden aangemerkt in de zin der desbetreffende Bondsregelingen; dat de heer Vrolijk evenwel niet bereid bleek de bedoelde ver goedingen in zijn recetteverantwoordingen op te nemen, weshalve het Hoofdbestuur besloot hem op grond van artikel 15 der Statuten te horen; dat de heer Vrolijk bij dit verhoor op 17 Juni 1958 in hoofdzaak heeft aangevoerd, dat hij over de vergoedingen in kwestie naar zijn opvatting geen afrekening behoeft te doen, daar zij als bespreek- gelden moeten worden beschouwd, en derhalve niet onder het be grip omzet vallen; dat het Hoofdbestuur echter van oordeel is, dat volgens de gang bare opvattingen en usances van plaatsbespreekgeld alleen sprake kan zijn, wanneer dit een vergoeding is voor een extra dienst, be staande in het reserveren van plaatsen ten behoeve van de bezoekers tot een zeker tijdstip, gewoonlijk een half uur vóór de aanvang der voorstelling, welke dienst de bezoekers naar goeddunken al of niet kunnen doen verrichten; dat het uitreiken van genummerde plaatsbewijzen, waarop de heer Vrolijk zich ter verdediging van zijn standpunt heeft beroepen, als zodanig niets met plaatsbespreken uitstaande heeft; dat het door hem aangevoerde motief, dat hij op verlangen van de bezoekers ook ongenummerde plaatsbewijzen afgeeft, derhalve niet ter zake dienende is, te meer daar in zijn prijzen, vermeld aan de kassa, het bedrag van 0.10 is begrepen; dat trouwens gelet op het beleid van de gemeentelijke belasting dienst er bij de heffing van vermakelijkheidsbelasting van wordt uitgegaan, dat de vergoeding van 0.10 als recette is te beschou wen; dat de heffing der vermakelijkheidsbelasting voor alle entreebe wijzen is gebaseerd op de prijzen verhoogd met het bedrag van 0.10, hetgeen impliceert dat de heer Vrolijk deze vergoeding zon der onderscheid van alle bezoekers ontvangt; 51

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 50