Philips projector FP 20 S Afb. 4a. Wisselstuk voor de flitslampen. De hou der bevat steeds twee lampjes, compleet met vat tingen, spiegel en Ultra violet- filter. Het op de afbeelding gedemonteer de lampje is het in be drijf zijnde exemplaar. Valt dit uil dan klapt het bovenste lampje automa tisch omlaag. Door het indrukken van een knop kan men hetzelfde berei ken, (foto Philips) lamp, hetgeen met enkele handgrepen mogelijk is. Er blijft dan voortdurend reserve aanwezig. Tenslotte heeft de flitslamp evenals de Xenonlamp het voordeel, dat geen bijregeling noodzakelijk is en dat geen schadelijke verbrandingsgassen worden ontwikkeld, waar door de ontluchtingsinrichting kan vervallen, (afb. 4b). Al met al kan de flitslamp als een belangrijke aanwinst van het arsenaal der bioscooptechnische apparaten worden beschouwd, aangezien daarmede een hoog lichtrendement wordt gekoppeld aan betrekkelijk lage bedrijfskosten. Over de bedrijfszekerheid is uiteraard nog niet al te veel bekend, alhoewel een flitslamp ongeveer twee jaar als prototype heeft gewerkt in de Cinema ..Du Midi" te Am sterdam, welke bioscoop zoals bekend ruim een jaar ge leden door brand werd verwoest. Naar ons is medegedeeld zijn in die bioscoop alleen maar gunstige ervaringen op gedaan. Behalve met de flitslamp is Philips met een nieuwe 35 mm projector uitgekomen, welke in opbouw en uitvoe ringsvorm op diverse punten van de tot nu toe verschenen projectoren afwijkt. Uit afbeelding 5 blijkt deze afwijkende vorm zeer dui delijk. Het .,huis" van de projector bestaat uit geperst plaatstaal en is rechthoekig van vorm. Het aandrijfsmechanisme is bijzonder eenvoudig gehou den. Er wordt gebruik gemaakt van kettingoverbrenging, waarbij de kettingwielen zijn vervaardigd uit kunststof, hetgeen een vrijwel geruisloze en practisch onverslij tbare constructie oplevert. Alle assen lopen voorts in gesloten kogellagers, die geen smering behoeven; de verschillende geleiderollen zijn zelfsmerend uitgevoerd, zodat de sme ring alleen nog van toepassing is op het oliebad van het Malteserkruis. Oliekeringen en verdere afdichtingen zijn elders dus overbodig en de toegang tot het mechanische van de projector is dan ook uitgevoerd als deur, waardoor men desgewenst tijdens het bedrijf de gang van zaken in het ..inwendige" van de projector kan gadeslaan. De filmloop is aanzienlijk vereenvoudigd doordat de boven- en ondertransportrol zijn opgenomen in wat men vroeger de doofkamer noemde. De deuren van de doof- kamer zijn hier tevens uitgevoerd als aandrukrollen. Voorts is een afzonderlijke aangedreven transportrol be schikbaar voor transport van de film door de magnetische geluidsafstastinrichting. Er wordt verder een licht gebogen filmbaan toegepast naar het voorbeeld van de Todd-AO projector, waardoor bol staan van het filmbeeldje wordt tegengegaan. De loop- vlakken van de filmbaan zijn gemakkelijk uitwisselbaar en kunnen aan twee kanten worden gebruikt. De zijde lingse filmgeleiding vindt plaats met gehulp van verende rollen, vervaardigd uit keramisch materiaal, die paars gewijze aan de boven- en onderzijde van het filmvenster- huis zijn gemonteerd. De scheendruk is centraal instelbaar en voorzien van een indicatie-methode, waardoor men de druk aan de be- 43

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 42