.L -i.... Philips flitslamp V■*«■+>- f» De befaamde tweejaarlijkse internationale tentoonstel ling van foto- en bioscooptechnische apparaten te Keulen, ditmaal gehouden van 27 September tot 5 October, bood onder andere op 35 mm gebied wederom talrijke interes sante bijzonderheden. Vatten wij eerst onze totaalindrukken samen, dan kan worden gezegd, dat het geheel voor wat ons gebied betreft. in het teken stond van de automatisering der projectie cabine. In verscheidene stands waren complete projectie automaten in bedrijf en aan de uitvoeringsvormen was duidelijk te zien, dat de daarvoor nodige apparaten inmid dels hel experimentele stadium ontgroeid zijn. Daarnaast trok evenals twee jaar geleden met het Todd- AO-systeem, Philips ook nu weer aller aandacht met zijn nieuwe flitsprojector, waarmede op grootse wijze ver bluffende demonstraties werden gegeven. Het is onze bedoeling in dit nummer te volstaan met een beknopt overzicht van de gezamenlijke bioscooptechnische objecten, die op de Photo-Kina te zien waren en daarbij thans alleen nader in te gaan op de flitslamp en de nieuwe Philips' projectoren. In volgende edities zullen dan de verschillende andere fabrikaten meer gedetailleerd de revue passeren, althans voor zover daartoe aanleiding is. Zoals wij reeds verscheidene malen in deze rubriek hebben gesteld, is de factor licht in de filmprojectietech niek van oudsher een van de voornaamste problemen ge weest. Daarbij stuitte men steeds op zeer grote en prac- tisch niet te vermijden verliezen op de weg tussen licht bron en projectiedoek, om welke reden de sterkte van de lichtbronnen bijzonder hoog moest worden opgevoerd om aan de eisen van de voortschrijdende techniek op aanver wante gebieden, te kunnen blijven beantwoorden. Het belangrijkste lichtverlies wordt steeds veroorzaakt door de vlinder, die immers nagenoeg de helft van de passe rende lichtst room onderschept en dus voor verder gebruik uitschakelt. Op allerlei manieren is gepoogd hierin verandering te brengen, doch tot een practsch uitvoerbare oplossing is het, naar het zich laat aanzien, pas nu gekomen met behulp van de door Philips Nederland ontwikkelde flits lamp, welkedefunctievandevlinderheeft overgenomen. Deze lamp bestaat uit een kwarts ontladings-buisje van 8 cm lengte en een grootste doorsnede van slechts 5.6 mm (zie afb. 1). De ontlading vindt plaats in het met een pijltje aangeduide deel van het buisje en heeft een boog lengte van circa 17 mm. Voor filmprojectie wordt de lamp gevoed met een pulserende gelijkstroom van 72 stroom stoten per seconde ofwel drie per filmbeeldje. Alleen tijdens de stroomimpuls, die slechts 2 a 3 duizendste seconde duurt, straalt het buisje licht uit; in de tussen liggende periode is het donker. 441

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 39