Het leerprogramma Materiële voorzieningen Deze docenten staan voor de zeer moeilijke taak ge stalte te geven aan een opleiding, die nieuw en uniek is voor ons land. Ten dele zijn het mensen uit de practijk van het filmwezen, voor wie het docentschap een extra en waarschijnlijk een zeer zware belasting zal vormen van hun toch al drukke werkkring. Ten dele zijn het personen, die al over een zeer ruime onderwijservaring beschikken. Maar voor beide groepen ligt hier toch een volkomen nieuwe taak. Zij zijn echter alle van groot enthousiasme vervuld en hebben zich voorgenomen in nauw onderling contact en overleg het beste van deze opleiding te maken. Het met veel zorg en, zoals reeds gezegd, na uitvoerige studie van soortgelijke vakopleidingen elders Parijs, Rome. Madrid, München. Berlijn. Moskou, Londen en een aantal Amerikaanse universitaire opleidingen op filmge- bied samengestelde leerprogramma voorziet in een opleiding, die tegelijk breed en degelijk mag genoemd worden. Er is rekening gehouden zowel met een vorming in de algemene vakken, die de achtergrondkennis moeten bieden voor alle werkers in het filmbedrijf, als met de speciale vakkennis, die voor toekomstige scenarioschrijvers en personen, die een leidende functie moeten gaan in nemen in de sector van de filmhandel, absoluut vereist is. In de afdeling „Scenario en draaiboek" zullen de volgende vakken worden gedoceerd: 1. Algemene filmcultuur (waaronder geschiedenis van de cinematografie, filmaesthetiek, en sociale betekenis van de filmkunst. 2. Technische grondslagen van de cinematografie (came ratechniek, montagetechniek, decor- en trucagetechniek, laboratoriumtechniek, geluidstechniek en projectie systemen). 3. Dramaturgie (waaronder een inleiding tot de algemene dramaturgie, speciale filmdramaturgie, en facultatief: een inleiding tot de wereldliteratuur). 4. Uitdrukkingsmogelijkheden van het medium film 5. Techniek van het scenarioschrijven. 6. Draaiboektechniek. In de afdeling ..Filmhandel" zijn de vakken: 1. en 2. Dezelfde als bij „Scenario en draaiboek". 3. 4. Filmeconomie (waaronder een inleiding tot de alge mene economie, structuur van de filmmarkt, factoren die de filmconsumptie beïnvloeden, en public rela tions) Filmrecht en filmwetgeving. 5. Organisatie en techniek van de filmhandel (zoals gang van zaken bij import en verhuur, programmerings problemen van de bioscoop, leiding en organisatie van een filmbedrijf). 6. Sociale psychologie en sociologie (zowel een alge mene inleiding in beide vakken als een speciale be handeling van de sociaal-psychologische en sociolo gische problemen van film en bioscoop). De wijze waarop deze leerstof behandeld zal worden, zal zijn afgestemd op de practijk, waarbij van de cursisten zelf veel activiteit, practische oefeningen, het uitwerken van opdrachten, teamwork en zelfstudie geëist zal worden. Prof. Idenburg wees er op, dat deze opleiding zonder de belangrijke financiële steun van de Nederlandsche Bioscoop-Bond niet mogelijk zou zijn geweest. Niettemin zal het Instituut het voorlopig met zeer bescheiden midde len moeten doen. De huisvesting (leslokaliteiten) is nog wat beperkt en hier en daar wellicht nog wat primitief. Het Instituut beschikt nog maar over een bescheiden bibliotheek voor de zelfstudie der cursisten, terwijl men zich met de be- Scène uit „STORY WITH A BEARD", een film van Joop Geesink's Dollywood. Art director: Henk Kabos. Camera: Cor Icke en Fred van der Boezem.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 37