In Memoriam Ver tegenwoordigin gen Tan het Hoofdbestuur W. P. Schefer Beëindiging lidmaatschap Wegens verlies der vereisten zijn van het lidmaatschap vervallen verklaard: de heer R. A. van Mourik, voormalig exploitant van het Filmverhuurkantoor Melior Films te 's-Gravenhage: de Firma Royal Film te Amsterdam, waarvan firman ten zijn de heren J. C. H. Arendse en D. J. Werner, zodra het lidmaatschap der N.V. Royal Film aanvangt; de Stichting Haagse Christelijke Filmactie, Piet Hein- straat 62 te 's-Gravenhage. voormalig exploitante van een bioscoop onder de naam Cefa Theater te 's-Gravenhage; de heer P. Ph. Alders, voormalig exploitant van de Bioscoop Royal te Noordwijk-Binnen. Liquidatie waarborgsom In verband met de beëindiging van het lidmaatschap van de heer P. Ph. Alders, voormalig exploitant van de Royal Bioscoop te Noordwijk-Binnen, de Firma Royal Film te Amsterdam alsmede de Stichting Haagse Christe lijke Filmactie, voormalig exploitante van het voormalige Cefa Theater te 's-Gravenhage, worden de leden van de Bond en van de Nederlandse Vereeniging van Bioscoop reclame-Exploitanten uitgenodigd eventuele vorderingen op genoemde ondernemingen schriftelijk en gemotiveerd binnen acht dagen na de verschijning van deze publicatie bij het Bondsbureau in te dienen. Toelating donateurschap Tot het donateurschap van de Bond zijn toegelaten: de heer A. L. Bonefang, filmagent, Jan Luykenstraat 39 te Amsterdam; de Firma Rex Film, waarvan firmanten zijn de heer H. M. Polak en Mevrouw A. M. Polak-Swennen. exploi terende een filmagentschap aan de Falckstraat 37 te Amsterdam. Beëindiging donateurschap Op verzoek van de heer E. Saks (Theaterbureau E. Saks) te Amsterdam zal zijn donateurschap van de Bond met ingang van 1 Januari 1959 als geëindigd worden be schouwd. Op 17 September j.1. is op de leeftijd van 67 jaar over leden de heer W. P. Schefer, firmant van de Firma Havo Film, exploitante van een reizende bioscoop onder deze naam, gevestigd te Voorburg. De heer Schefer was al sedert 1934 lid van de Neder- landsche Bioscoop-Bond, als exploitant van de vorenge noemde reizende bioscoop. Wegens zijn slechte gezond heidstoestand, die het hem onmogelijk maakte alleen verder te werken, associeerde hij zich in 1951 met de heer B. M. P. Kornet uit Katwijk aan Zee, om het bedrijf voor gezamenlijke rekening als vennootschap onder firma voort te zetten. Voor de oorlog heeft de heer Schefer zich voor de popularisering van de film in bredere lagen van ons volk verdienstelijk gemaakt, aangezien hij er in slaagde haar ingang te doen vindsn in bepaalde georganiseerde kringen waar de film destijds taboe was. Het Hoofdbestuur heeft de familie Schefer schriftelijk deelneming betuigd en was bij de begrafenis, op Zaterdag 20 September op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door de heer E. J. Weier uit Rotterdam. De heer Schefer ruste in vrede. Op Donderdag 17 October is te Nijmegen in een feeste lijke galavoorstelling geopend het nieuwe intieme Studio Theater met ongeveer 190 plaatsen, gevestigd in de voor malige foyer van het Luxor Theater te Nijmegen. Nadat de heer Mr. P. A. Meerburg namens de commis sarissen der N.V. Nabio de gasten, onder wie de Burge meester van Nijmegen, de Rector Magnificus van de Universiteit, alsmede Pater J. B. Knipping O.F.M, welkom had geheten, bracht de heer A. F. Wolff de gelukwensen over van het Hoofdbestuur van de Bond met dit fraaie theater dat hij welsprekend de parel van het Oosten noem de. Tevens heette hij als voorzitter van de Nederlandse sectie van de S.I.C.A. het nieuwe theater welkom als lid van deze organisatie en bood de directie de S.I.C.A.- plaquette aan. Vervolgens getuigde de Burgemeester van Nijmegen in een geestige speech van de waardering van het gemeente bestuur voor het initiatief van de N.V. Nabio om deze Universiteitsstad te verrijken met een intieme bioscoop, waarin het mogelijk zal zijn het accent in de eerste plaats te leggen op de filmkunst in plaats van op ..de beste, de mooiste, de spannendste, sensationeelste of langste film", door het vertonen van films, die deze superlatieven niet behoeven, waarna hij het Studio Theater voor geopend verklaarde met de overhandiging zijnerzijds aan de ope rateur van de filmtrommel, welke het journaal bevatte, waarmede het eerste programma zou starten. Onder de talrijke bloemstukken bevond zich er ook een van het Hoofdbestuur van de Bond. De Stichting Gereformeerde Jeugdactie te Zwijndrecht opende op Vrijdag 24 October j.1. in het Jeugdgebouw aldaar haar vierhonderd zitplaatsen tellende Bioscoop ..De Vonkenberg" met een feestelijke voorstelling. Het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop- Bond was bij deze gebeurtenis vertegenwoordigd door de heer D. J. van Leen, die de gelukwensen van het College overbracht. Tevens had het Hoofdbestuur door het zenden van een bloemstuk van zijn belangstelling laten blijken. 34

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 33