met een enthousiast applaus be groet, waarna het gordijn open ging voor de premièrevertoning van de hoofdfilm ..Indiscreet", welke in ons land wordt uitge bracht door Warner Brothers First National Pictures. De toe schouwers volgden kennelijk met veel plezier het verloop van dit blijspel, welks hoofdrollen door Cary Grant en Ingrid Bergman op voortreffelijke wijze werden vertolkt. Zoals reeds opgemerkt, werd deze sprankelende film, die na afloop van de vertoning met een warm applaus van het opge togen publiek werd beloond, door Stanley Donen geproduceerd en geregisseerd, terwijl Norman Krasna het scenario schreef. Met deze zeer geslaagde gala voorstelling werden de feestelijk heden ter herdenking van het veertigjarig bestaan van de Neder- landsche Bioscoop-Bond op groot se wijze besloten, een herdenking, welke, zoals uit talrijke en uitvoe rige publicaties blijkt, veel waar dering en weerklank bij Over heid, Pers en publiek heeft ge vonden. Boven: Zijne Koninklijke Hoogheid toast met Dr. M. J. Prinsen, Commis saris der Koningin in de provincie Noord-Holland (in het midden), de Bondsvoorzitter en Herman van dei- Horst op het succes van diens nieuwste film. Midden: De heer Miedema stelt de leden van het Hoofdbestuur aan Zijne Koninklijke Hoogheid voor. Links de heren W.K. G. van Royen en L. Groen. Onder: Zijne Koninklijke Hoogheid in een ongedwongen gesprek met Joop Geesink.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 31