ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE BIOSCOOPBOND In dit nummer REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM - TELEFOON 799261 (3™LIJNEN) 20e JAARGANG NO. 206 NOVE M B ER/D EC E M B E R 1958 Mei blijde voldoening Een indrukwekkende mani festatie Drukbezochte ontvangst Feest in de Cine- tone Een eenvoudige plechtigheid Hartelijke ont vangst bij de Burgemeester van Amsterdam Een groots slot Algemeen Bedrijfsreglemenl In me moriam Vertegenwoordigingen van het Hoofdbe stuur Jaarvergadering U.LE.C. Nederlandse films in het buitenland Opbrengst zomercollecte .,Bio- Vacantieoord" Zinvolle lustrumviering De Minis ter antwoordt Photo-Kina 1958 Vijfde Academi sche Filmweek Inschrijving in het Naamregister Toepassing van artikel 15 der Statuten In en buiten de studio's.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 2