De Bondsvoorzitter, de heer Joh. Miedema, overhandigt Zijne Koninklijke Hoogheid een cheque voor het Prins Bernhard Fonds ten bedrage van 18.325.zijnde de opbrengst van de voorstelling. avondkleding gestoken, menigte. Vele bezoekers bleven hier. alvorens zich naar hun plaatsen te begeven, even verwijlen om vrienden en kennissen te begroeten, wat de dames ruimschoots gelegenheid gaf onderwijl elkanders nieuwste creaties te bew7onderen. Binnen in de zaal en op het balcon werden de plaats nemende genodigden en andere bezoekers begroet door opgewekte klanken van het City-orkest en van het City orgel. De smaakvolle bloemversiering van het podium en de wanden wekte de bewondering van het binnenstromen de publiek, dat het theater tegen acht uur geheel had gevuld. Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Mr. A. A. M. Struycken; de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Mr. R. G. A. Höppener; de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland. Dr. M. J. Prinsen; de Burgemeester van Amsterdam, Mr. G. van Hall; Prof. Mr. G. J. Wiarda. lid van de Hoge Raad der Nederlanden en Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Prins Bernhard Fonds; de heer J. J. G. Boot, Burge meester van Hilversum en lid van het Dagelijks Bestuur van genoemd Fonds; Mr. G. van 't Huil, de heer W. Steinmetz en Mr. F. H. C. van Wijck, Wethouders van de gemeente Amsterdam; Mr. J. M. Kan. Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; Mr. D. Bij- dendijk, Voorzitter van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring: Dr. J. Hulsker. Chef van de Afdeling Kunsten van het Ministerie van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen; Dr. G. J. Lammers, Directeur en de heer G. van der Wiel. Adjunct-Directeur van de Rijksvoorlich tingsdienst; Mr. B. I. A. A. ter Veer, Vice-Voorzitter van de Huishoudelijke Commissie en Mr. J. A. Fijn van Draat, Secretaris van de Centrale Commissie voor de Filmkeu ring; hoofdredacteuren en redacteuren van de meest voor aanstaande dagbladen en verdere vertegenwoordigers uit de kringen van de Pers, alsmede tal van op de voorgrond tredende persoonlijkheden uit de financiële wereld, scheepvaartkringen, handel en nijverheid, kortom van het gehele maatschappelijke en culturele leven van ons land. Ook het Nederlandse filmwezen was in zijn drie onder scheiden geledingen bioscoop-, verhuur- en filmpro- ductiebedrijf sterk vertegenwoordigd, waaronder ook bij het publiek bekende figuren als Herman van der Horst, Bert Haanstra, Joop Geesink en Marten Toonder. Als bui tenlandse gasten waren aanwezig de Amerikaanse produ cent-regisseur Stanley Donen, de beroemde Italiaanse re gisseur Federico Fellini en zijn echtgenote, de actrice Giulietta Masina, die met een warm applaus werden be groet. De leden van het Hoofdbestuur en de Voorzitters van de belangrijkste bestuurscolleges van de Bond, alsmede de Bondsdirecteur en de Adjunct-Directeur, hadden bij de autoriteiten in de loges plaats genomen. Op het Leidseplein en het Kleine Gartmanplantsoen had zich intussen een dichte menigte verzameld, die de Prins bij zijn aankomst luide toejuichte. Precies om kwart over acht arriveerde Zijne Koninklijke Hoogheid aan het City Theater, vergezeld van zijn beide adjudanten. de res. luit.-kol C. C. Geertsema en de luit. ter zee eerste kl. W. W. Kuyck, waar hij welkom werd geheten door een commissie van ontvangst, waarin behalve de heren Joh. Miedema en J. G. J. Boman, resp. Voorzitter en Directeur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, waren gezeten Prof. Mr. G. J. Wiarda en drs. J. Henrick Mulder. Voorzitter en Algemeen Secretaris van het Prins Bernhard Fonds. In de hal werden a.n de Prins voorgesteld Mr. H. Wil ton, Directeur van het City Concern, de leden van het 30

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 29